TERMES I CONDICIONS DE L’ESCOLA

CONDICIONS GENERALS - TERMES I CONDICIONS DE VENDA

El present document regula els termes i les condicions d'utilització d’aquest lloc web i la relació comercial que s’estableixi entre NÚRIA COMAMALA PALLISERA (en endavant QUÈ US DIRÉ? ESCOLA DE LLENGÜES EN LÍNIA) i els usuaris que contractin a distància els cursos que apareixen al web www.queusdire.com.

QUÈ US DIRÉ? ESCOLA DE LLENGÜES EN LÍNIA posa a disposició dels usuaris el seu servei d’escola d’idiomes per Internet, des de la qual es poden adquirir de manera ràpida i segura hores o paquets d’hores de classe de català, espanyol i italià.

Si us plau, abans de fer qualsevol compra, llegiu amb atenció aquest document. La realització d'una comanda i la seva confirmació per part de l'usuari implica l'acceptació plena d’aquests termes i condicions de venda.

En fer una compra al web, l’usuari garanteix que és major de 18 anys i que té la capacitat legal necessària per contractar amb:

Identificació

RAÓ SOCIAL: NÚRIA COMAMALA PALLISERA

NOM COMERCIAL: QUÈ US DIRÉ? ESCOLA DE LLENGÜES EN LÍNIA

NIF: 40 434 202-H

DOMICILI: Carrer Sant Joan, 7, 1r. 1a.

POBLACIÓ: 17491 PERALADA

PROVÍNCIA: GIRONA

TELÈFON FIX: +34 972 53 80 40

TELÈFON MÒBIL: +34 650 06 19 69

CORREU ELECTRÒNIC: info@queusdire.com

Domicili legal

El domicili legal de l’empresa, al qual l’usuari es pot adreçar en cas de reclamacions, és l’adreça següent:

DOMICILI: Carrer Sant Joan, 7, 1r. 1a.

POBLACIÓ: 17491 PERALADA

PROVÍNCIA: GIRONA

Característiques i condicions del servei

Al web de QUÈ US DIRÉ? ESCOLA DE LLENGÜES EN LÍNIA (en endavant L’ESCOLA) hi ha la descripció detallada de cadascun dels cursos oferts, que poden ser adquirits per hores o paquets d’hores de classe (en línia o presencials).

Impartició de les classes. Les classes en línia es fan a través de les aplicacions Skype o Google Hangouts. Les presencials s’imparteixen a domicili o al lloc que l’estudiant i la professora convinguin.

Durada de les classes. Totes les classes són de 60 minuts.

Pagament de les classes. Les hores o paquets d’hores s’han de pagar per avançat abans de l’inici de les classes.

Validesa dels paquets. Les classes incloses en un paquet tenen una validesa de 6 mesos a partir de la data de la compra del paquet.

Cancel·lació o canvi de dia o hora de les classes per part de l’estudiant. L’estudiant pot cancel·lar o canviar el dia o l’hora d’una classe sempre que avisi la professora amb una antelació mínima de 24 hores sobre l’horari acordat. En cas contrari, la classe es descomptarà del paquet i no podrà ser recuperada.

Cancel·lació o canvi de dia o hora de les classes per part de la professora. Si és la professora qui per alguna raó no port fer la classe el dia o l’hora acordats, avisarà l’estudiant amb la màxima antelació possible i programaran la classe per a un altre dia.

Retard a l’inici de la classe. Si l’estudiant arriba a tard a classe, la professora l’esperarà durant 15 minuts. Si passada aquesta estona, l’estudiant no s’ha connectat a l’aplicació escollida (en el cas d’una classe virtual) o no és al lloc convingut (en el cas d’una classe presencial), la classe es descomptarà del paquet i no podrà ser recuperada. Si sorgeix un imprevist i és la professora qui arriba tard a classe, compensarà a l’estudiant el temps perdut pel retard.

Problemes tècnics puntuals. Si durant una classe en línia sorgeixen problemes tècnics, l’estudiant i la professora decidiran junts si reprogramen la classe o el temps perdut (sense cap cost addicional) o continuen endavant amb la classe.

Preus

El preu de les hores de classe i dels paquets de classes estan degudament indicats a la secció corresponent de la web.

El preu de la comanda es calcula, automàticament, a mesura que l’usuari va omplint el cistell de compra.

Els preus de l’hora de classe o dels paquets d’hores poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran les comandes de les quals l’usuari ja hagi rebut la confirmació de compra.

D’acord amb la legislació vigent, el servei d’ensenyament d’idiomes i, per tant, la compra d’hores o paquets d’hores de classe, estan exempts del pagament de l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Mitjans de pagament admesos

El pagament de la comanda es podrà fer efectiu mitjançant el sistema PayPal. Si l’usuari no disposa de compte de Paypal, podrà pagar amb targeta de crèdit o dèbit. No estan incloses en el preu les taxes de PayPal o qualsevol altra comissió bancària.

Procés de compra

Si és la primera vegada que feu una comanda, el sistema us demanarà que us registreu com a estudiant de L’ESCOLA. Haureu d’introduir les vostres dades personals, la vostra adreça de correu electrònic i crear una contrasenya, amb la qual podreu accedir al vostre compte o espai-estudiant.

Un cop registrat com a estudiant, i sempre que tingueu el compte actiu, només haureu d’escriure el correu electrònic i la contrasenya, i el sistema reconeixerà les vostres dades.

Ja dins el vostre compte i durant el procés de compra, podreu veure el preu total de la comanda, incloses les taxes de Paypal, i, si escau, altres comissions bancàries.

En el termini màxim de 24 hores des de la recepció de l'acceptació de la vostra comanda, rebreu un correu electrònic de confirmació a l’adreça electrònica que hàgiu indicat.

En compliment de la legislació vigent, el procés genera un contracte entre l’estudiant i L’ESCOLA. L’ESCOLA conservarà aquest contracte durant el termini que sigui procedent segons la legislació. L’usuari podrà accedir al contracte en qualsevol moment del procés de compra, i fins i tot amb posterioritat.

Dret de desistiment i política de devolucions

Segons estableix la normativa vigent, -Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre -, l’usuari té dret a desistir del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals a partir de la data de l’acceptació de la compra, sense necessitat d'indicar el motiu del desistiment i sense que això li suposi cap cost, excepte les taxes o comissions bancàries generades per la compra, que en cap cas, seran retornades.

El dret de desistiment no és aplicable, si l’estudiant ja ha fet ús de l’hora de classe (si ha adquirit una única hora) o de la primera hora inclosa en un paquet (si ha adquirit un paquet d’hores).

El dret de desistiment no es podrà exercir (excepte per error o defecte en el producte o servei contractat), en els següents supòsits previstos per l'article 103 (Excepcions al dret de desistiment) de l'esmentada Llei 3/2014 *:

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

El desistiment comporta la devolució per part de L’ESCOLA de l'import abonat per l’estudiant en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data de recepció del formulari corresponent, seguint el mateix procediment de compra, sempre que, com s’ha indicat en el paràgraf anterior, no s’hagi impartit la primera classe.

Si l’estudiant vol fer valer el seu dret de desistiment, ha de comunicar-ho a L’ESCOLA dins el termini legal establert, mitjançant el formulari que trobarà al final d’aquest document i que haurà d’enviar a l’adreça de correu electrònic info@queusdire.com.

Un cop rebuda la sol·licitud de desistiment, L’ESCOLA n’acusarà la recepció i es posarà en contacte amb l’estudiant per indicar-li els detalls de la devolució.

 

FORMULARI DE DESISTIMENT

A l’atenció de NÚRIA COMAMALA PALLISERA

C. Sant Joan, 7, 1r. 1a. - 17491 Peralada (Girona)

Telèfon + 34 972 53 80 40

Correu electrònic: info@queusdire.com

Amb aquest document li comunico que desisteixo del contracte subscrit amb vostè en relació amb el servei següent de QUÈ US DIRÉ? ESCOLA DE LLENGÜES EN LÍNIA:

CURS

IDIOMA

NOMBRE HORES

PREU (EUR)

Número de comanda:

Data de la comanda:

DADES DEL CONSUMIDOR

Nom i cognoms:

CIF/NIF/NIE:

Domicili:

Telèfon:

Correu electrònic

(Lloc) ___________________, (dia) _____ de/d’ (mes) __________________ de (any) ______ .

Signatura:

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el client / usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del qual és responsable NÚRIA COMAMALA PALLISERA i que ha estat degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal. L’informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili de NÚRIA COMAMALA PALLISERA, situat al CARRER SANT JOAN, 7, 1r. 1a de 17491 PERALADA (GIRONA).

Atenció a l'usuari

Si us cal més informació o necessiteu algun aclariment, podeu posar-vos en contacte amb L’ESCOLA a través del Servei d'Atenció a l'Usuari, els canals de contacte del qual són:

DOMICILI: Carrer Sant Joan, 7 – 1r. 1a.

POBLACIÓ: 17491 PERALADA

PROVÍNCIA: GIRONA

TELÈFON FIX: +34 972 53 80 40

TELÈFON MÒBIL: +34 650 06 19 69

CORREU ELECTRÒNIC: info@queusdire.com

Resolució de conflictes

Sobre aquest contracte s'aplicarà la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació que se’n derivi, les parts acorden sotmetre’s als jutjats i tribunals de FIGUERES (Girona, Espanya), amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Modificació de les condicions de venda

L’ESCOLA es reserva el dret a fer canvis al seu lloc web, a les seves polítiques i als seus termes i condicions, incloses les presents CONDICIONS DE VENDA, en qualsevol moment.

L’usuari/estudiant quedarà subjecte als termes i condicions, polítiques i condicions de venda en vigor en el moment que faci la comanda, llevat que, per Llei o per requeriment de les autoritats públiques es faci un canvi d’aquests termes i condicions, polítiques o condicions de venda (en aquest cas, aquests canvis podrien ser aplicables a qualsevol comanda feta anteriorment).

Si per qualsevol causa, alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o ineficaç, la condició afectada s'entendrà exclosa, sense que la declaració en qüestió afecti la validesa ni l'exigibilitat de la resta de condicions.

Nul·litat parcial

En cas que qualsevol clàusula de les presents CONDICIONS DE VENDA sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d'aquestes CONDICIONS DE VENDA.

El fet que L’ESCOLA no exerceixi algun dels drets derivats d'aquestes CONDICIONS DE VENDA no s'ha d'interpretar com a renúncia a aquest dret, llevat de renúncia expressa i per escrit per part de NÚRIA COMAMALA PALLISERA (QUÈ US DIRÉ? ESCOLA DE LLENGÜES EN LÍNIA) o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

 

Aquest espai web utiliza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top